SHINOHARA Takeshi

ƒPercolation+The principles of
Equivalence./water mark Vol.-0004„

@sculpture 50x38x5cm@2002@

Oil,Acrylic acid resin,ceramics Powdew&acryllics.

no.7131


@