SHINOHARA Takeshi

ƒ Percolation+The principles of Equivalence./water mark Vol.-00201„

sculpture
@43x40x2.5cm@2002

iron,Oil,Acrylic acid resin.
@
@no.7138

@

@