SHINOHARA Takeshi

ƒ Percolation+The principles of Equivalence./water mark Vol.-C-01 „

sculpture
26.3x19.3x4.5cm@2002

Oil,Acrylic acid resin,ceramics Powdew&acryllics.

no.7153

@