SHINOHARA Takeshi

ƒ Percolation+The principles of Equivalence./water mark Vol.-0001 „

sculpture
19x27.8x5cm@2002@
@
Oil,Acrylic acid resin,ceramics Powdew&acryllics.

@no.7182

@