SHINOHARA TAKESHI

Circulation+Undulation-no 311

sculpture
Para Oxy Film,Acrylic,Ceramic
160x150x160mm
2003
no.7556