SHINOHARA TAKESHI

Circulation+Undulation-no 001

sculpture
Iron,Ceramic,Wood
305x330x140mm
2003
no.7567